VI LO

ul. Adama Mickiewicza 36, 20-466 Lublin   
tel./fax (81) 744-07-37, e-mail: poczta@lo6.lublin.eu
Adres ePUAP: /lo6lublin/SkrytkaESP

    

Deklaracja dostępności

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej VI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-27.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
  • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-24. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Wojtowski, j.wojtowski@lo6.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 534-790-555. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Mickiewicza, siedem stopni. Przy drzwiach wejściowych zainstalowany jest domofon oraz czytnik kart wejściowych. Po lewej stronie znajdują drzwi prowadzące na hol podpiwniczenia, jedenaście stopni. Drzwi boczne zabezpieczone są czytnikiem kart wejściowych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Za drzwiami głównymi jest główna klatka schodowa prowadząca na hol parteru, osiem stopni. Z holu przez główną klatkę schodową można dostać się na pierwsze i drugie piętro budynku oraz do sal gimnastycznych. Na pierwszym i drugim piętrze na końcu korytarzy znajduje się druga klatka schodowa prowadząca do wyjścia na zewnątrz budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Budynek szkoły nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych – brak wind, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych urządzeń technicznych umożliwiających poruszanie się osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Szkoła nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Wejście na teren szkoły z psem asystującym jest możliwe. Osoba niepełnosprawna musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonanych szczepieniach weterynaryjnych, pies musi być w uprzęży. Osoba niepełnosprawna odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka Braille’a.

Informujemy, że od dnia 26/07/2018 r. funkcję inspektora ochrony danych osobowych w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Lublinie pełni Pan Witold Przeszlakowski.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana – rodzica/słuchacza/uczniów – danych osobowych jest VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Witold Przeszlakowski, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.814661770.
3. Dane osobowe Pana/i, ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
4. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, uzgodnionym z Państwowym Archiwum w Lublinie.
5. Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych.
6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
7. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

Nauczyciele VI LO

 

 

Religia

ks. Rafał Furtak

Jadwiga Kulesza

Joanna Toruń

 

Język polski

Justyna Bielska

Wioletta Tymińska-Bociąg

Bożena Wróblewska

Monika Wójcik

Katarzyna Jaworska

Bogumiła Kwasowiec-Pietroń

 

Język angielski

Bożena Bartoszek

Małgorzata Łukasiewicz

Monika Pietrzyk

Magdalena Porczak

Agnieszka Pupiec

Monika Sulowska

Anna Zagórna-Bartnik

Dorota Gilas

Agata Wysocka

Natalia Karaś

Łukasz Gapski

 

Język niemiecki

Edyta Wielgus

 

Język rosyjski

Monika Sulowska

  

Język hiszpański

Ilona Krasoń

Alicja Sokołowska

 

Historia

Artur Jóźwik

Agnieszka Koniuszewska

Piotr Paluch

Zbigniew Kępka

 

Historia i społeczeństwo

Artur Jóźwik

Agnieszka Koniuszewska

 

Wiedza o społeczeństwie

Piotr Kulesza

 

Historia i teraźniejszość

Zbigniew Kępka

Agnieszka Koniuszewska

Piotr Paluch

Artur Jóźwik

 

 Matematyka

Dorota Kozieł

Monika Rudomina

Elżbieta Słowik

Magdalena Blacha

Katarzyna Kusa

 

Fizyka

Joanna Kosior

Katarzyna Winiarczyk

 

Chemia

Justyna Przyworska

Małgorzata Rozwałka

 

Biologia

Marzena Kamińska

Katarzyna Lipska

Anna Środa

Aldona Zdun

Agnieszka Chabrowska

 

Geografia

Ewa Arcisz-Rogowska

Monika Osak

Aleksandra Karaś

  

Podstawy przedsiębiorczości

Dorota Sawa

Jacek Bartosiewicz

 

Biznes i zarządzanie

Jacek Bartosiewicz

 

Ekonomia w praktyce

Dorota Sawa

 

 Filozofia

Marcin Gieleta

 

Informatyka

Małgorzata Rozwałka

Krzysztof Łuszczew

Dorota Styżej

Magdalena Blacha

Joanna Kosior

Aleksandra Wesołowska

  

Wychowanie fizyczne

Dariusz Banaszuk

Katarzyna Gąska

Joanna Stachyra

Ewa Wilczek

Kamil Pisarski

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jacek Wojtowski

Zbigniew Kępka

    

Podstawy psychologii i pedagogiki

Joanna Wdowiak

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Agnieszka Koniuszewska

 

Nauczyciel bibliotekarz

Małgorzata Fronczek 

Dorota Sawa 

Joanna Wdowiak

 

Psycholog

Joanna Wdowiak

 

Pedagog

Jadwiga Kulesza

Bogumiła Kwasowiec-Pietroń

Marta Sterlus

Aleksandra Majewska

 

 


 
Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego mgr Marzena Kamińska
 

 

 
 
Wicedyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego mgr Aldona Zdun

 

 
Wicedyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego mgr Małgorzata Łukasiewicz

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja

ul. Adama Mickiewicza 36
20-466 Lublin
tel./fax (81) 744-07-37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.